ขอแสดงความยินดีนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. (IBMP) ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Young Financial Star (YFS 2017) ดังนี้
นางสาวมนสิชา อุทิศชลานนท์ 5702465088
- รางวัลชนะเลิศ Muang Thai Life Assurance Star
- รางวัลชนะเลิศ PTT RIT Star Team
นางสาว พิรญาณ์ เฉิน 5902112514 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Muangthai Life Assurance star
นางสาว สุทธิดา กตเวทิตาธรรรม 5902112902 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Set Investment Star
นายชัยพฤกษ์ ฐิตินันทพันธุ์ 5702465278 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 PTT RIT Star Team