ตามกำหนดการที่สัปดาห์หน้า (11 ต.ค. 60) จะเริ่มมีการนำเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน ขอให้นศ.ปฏิบัติดังนี้
 
- แบ่งเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน เลือกหัวข้ออภิปรายกลุ่มละ 1 หัวข้อ
- จัดทำสไลด์ประกอบการนำเสนอ (สามารถทำเป็นคลิปได้)
- ให้เวลานำเสนอกลุ่มละ 15-20 นาที
 
ให้นศ.ทุกกลุ่มส่งสไลด์หรือเอกสารประกอบการนำเสนอ (soft file)
ที่อีเมล์ shineallday@yahoo.com ภายในวันที่นำเสนอ