คณะพาณิชย์ฯ ขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินผลการสอนออนไลน์ 1/2560 ระหว่างวันที่ 13-30 พฤศจิกายน 2560
เข้าไปประเมินได้ที่ https://web.reg.tu.ac.th/registrar/login.asp

Download ขั้นตอนการเข้าประเมินผลการสอนออนไลน์  ที่นี่