นักศึกษา IBMP ได้รับรางวัลจากเวที Young Financial Star Competition 2018 (YFS2018)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Young Financial Star Competition 2018 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานต่างๆ ในตลาดทุน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน โดยดำเนินการจัดแข่งขันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 16 เพื่อเฟ้นหาที่สุดของดาวแห่งถนนการเงิน โดยนักศึกษาได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. รางวัล SET Investment Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการลงทุน

>>> รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
        นายณัฏฐ์ภณ เรียงโรจน์พิทักษ์ นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร IBMP สาขาวิชาเอกการเงิน 


2. รางวัล SET Corporate Finance Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการเงินธุรกิจรางวัล

>>> รางวัลชนะเลิศ
        นายสุกฤษฎิ์ บุญญไกร นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร IBMP สาขาวิชาเอกการเงิน 
>>> รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
        นายชนสรณ์ ศรีรักษา นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร IBMP สาขาวิชาเอกการเงิน 

 

3. รางวัล TFEX Derivatives Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญด้านอนุพันธ์ 
>>> รางวัลชนะเลิศ
        นางสาวสุธาสินี วรรณจีระ นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร IBMP สาขาวิชาเอกการเงิน
>>> รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
        นายชนสรณ์ ศรีรักษา นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร IBMP สาขาวิชาเอกการเงิน 


4. รางวัล Muang Thai Life Assurance Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการประกันชีวิต
>>> รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
        นางสาวอัจฉรียา ว่องวานิช นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 หลักสูตร IBMP สาขาวิชาเอกการเงิน 


5. รางวัล PTT Star Team
>>> รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม โครงการ “PTT Mystery Box”
        นายชนสรณ์ ศรีรักษา นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร IBMP สาขาวิชาเอกการเงิน
>>> รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ทีม โครงการ “โครงการแยกสร้างอนาคต”
        นางสาวนาถชาดา วิมาลา นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร IBMP สาขาวิชาเอกการเงิน
>>> รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ทีม โครงการ “One Choice Million Chances”
        นางสาวบุญสิตา เอกโพธิ์ นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร IBMP สาขาวิชาเอกการเงิน