วันอังคารที่ 7 เม.ย. 63 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุม 422 ชั้น 4 ตึกคณะพาณิชยฯ์   (กลับมาเรียนตามปกติ)   ชดเชย หยุด วันที่ 10 มี.ค. 63

แจ้งเพื่อน ๆให้ทราบด้วยค่า