ภาพบรรยากาศ
ผศ.ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา และอาจารย์ ดร.อรุณี ตันวิสุทธิ์ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ให้การต้อนรับ 6 วสช. จากเพื่อนชุมชน จ.ระยอง ได้แก่
1.วิสาหกิจชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา
2.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพตัดเย็บชุมชนบ้านบน
3.วิสาหกิจชุมชนหนองสนม
4.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานหิน
5.วิสาหกิจชุมชน Eco – Sala ชุมชนชากกลาง
6.วิสาหกิจชุมชนบ้านฉางไฮโดรฟาร์ม
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 310 คณะพาณิชย์ มธ. ท่าพระจันทร์