นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน InnovBiz 2017 “Better Life, Better Society” เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมดังกล่าว เป็นโครงการที่พัฒนามาจากรายวิชา BI 429 Innovative Business Project โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร เป็นอาจารย์ประจำวิชา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีแนวทางในการดำเนินงานบนวิสัยทัศน์ที่ว่า นวัตกรรมเชิงธุรกิจคือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ชีวิตและสังคมที่ดียิ่งขึ้น โครงการนี้จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จักการคิดนอกกรอบ ได้แสดงความสามารถในการแก้ปัญหา การตัดสินทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมเชิงธรุกิจ และนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการคิดค้นนวัตกรรมเชิงธุรกิจเพื่อชีวิตและสังคมที่ดีขึ้น 
ในวันงานมีรองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชย์ฯ และ อาจารย์ ดร.นพพร เรืองวานิช ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ขึ้นกล่าวเปิดงานร่วมกัน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณแดน ศรมณี ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจคอนเทนต์และการตลาด Line ประเทศไทย มาเป็นวิทยากรช่วงเสวนา ตลอดจนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินผลงาน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณสมวลี ลิมป์รัชตามร กรรมการผู้จัดการบริษัทเดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด , อาจารย์ ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษคณะพาณิชย์ฯ มธ. และคุณพณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
รายละเอียดรางวัล
1.รางวัล Innovbiz Champion ได้แก่ทีม Ost.
2.รางวัล Great Innovation ได้แก่ทีม Find my hob
3.รางวัล Great Impact ได้แก่ทีม Wipen
4.รางวัล Best Presentation ได้แก่ทีม Swop
5.รางวัล Most Sustainable ได้แก่ทีม Mindpet
6.รางวัล Most Practical ได้แก่ทีม Movencharge
7.รางวัล Popular vote ได้แก่ทีม Wipen
(รางวัลที่ 1-7 ผลงานของนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
8.รางวัล Best Creative ได้แก่ทีม Swap & gap
9.รางวัล Best Performance ได้แก่ทีม Step
รางวัลที่ 8-9 ผลงานของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)