ประกาศ !! กำหนดการขอโควตา คณะพาณิชย์ฯ มธ. ภาค 2/2564 
ขอผ่านระบบใหม่ของคณะที่ https://quota.tbs.tu.ac.th/
รอบ 1 ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2564 
- ประกาศผลรอบ 1 วันที่ 18 ตุลาคม 2564
รอบ 2 ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2564
- ประกาศผลรอบ 2 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
จดทะเบียนที่ www.reg.tu.ac.th และชำระเงินผ่าน TU Greats App (ตามกำหนดการที่ มธ.กำหนด)
การพิจารณาโควตา จัดสรรให้สาขาวิชาเอกที่ 1 ของนักศึกษาก่อน และจะจัดสรรให้สาขาวิชาเอกคู่ในลำดับถัดไป ทั้งนี้ นศ.ที่เรียนเอกคู่ อาจใช้เวลาเรียนมากกว่า 4 ปีการศึกษา
หมายเหตุ  สำหรับโควตา รอบ 3 (ยื่นคำร้อง) ขอให้ นศ.ติดตามกำหนดการจากคณะฯ อีกครั้ง