รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา นำนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โทฯ ชั้นปีที่3 ที่จดทะเบียนในรายวิชา TU100 พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมพิธีส่งมอบรายงานโครงการ สมาคมเพื่อนชุมชน - ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเขตพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเสม็ด โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จ.ระยอง โดยในปีนี้นักศึกษาได้ร่วมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 6 กลุ่มดังนี้ 
- วิสาหกิจชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา 
- วิสาหกิจชุมชนหนองสนม 
- วิสาหกิจชุมชนบ้านฉางไฮโดรฟาร์ม 
- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพตัดเย็บชุมชนบ้านบน 
- วิสาหกิจชุมชนชากกลาง-มาบชลูด ECO-SALA 
- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานหิน