ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต โดยเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ที่

https://goo.gl/forms/5JTlBqBX5YW9L7Wo1 (ภาษาไทย)

https://goo.gl/forms/0ux579NIQYFGEZaY2 (ภาษาอังกฤษ)