อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  เมฆสังข์ นำนักศึกษาที่จดทะเบียนรายวิชา BI202 ORGANISATIONAL MANAGEMENT หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี เข้าเยี่ยมชมบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด พร้อมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Global Company ตลอดจนการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่องค์กรนวัตกรรม”  เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561  โดยมี คุณอรรถสิทธิ์ ฉายอรุณ ผู้อำนวยการด้าน HR Strategy & Corporate Shared Services และคุณผดารัช สีดา เจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรบรรยาย