ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ อาจารย์ประจำวิชา มธ.100 พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อรุณี ตันวิสุทธิ์ อาจารย์ ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โทฯ ลงพื้นที่ส่งมอบโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมเพื่อนชุมชน และธนาคารออมสิน ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง