นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมโครงการ “พิพิธทัศนาละครเวทีสะท้อนสังคมปีที่ 10” เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00-17.00 น.

ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง ของรายวิชา มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร โดยมีอาจารย์ก้องพันธุ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการลงมือทำงานร่วมกันผ่านการแสดงละครต่อสาธารณชน ในวันงานมี รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีขึ้นกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ฑีรฆาภิบาล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะพาณิชย์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวฤทธิ์ ฤทธิโยธี และคุณกิตติ ศรีสัญญา จาก BU Theatre Company มาร่วมชมการแสดงดังกล่าวด้วย


ดูภาพบรรยาการเพิ่มเติมได้ที่ Link