กำหนดการขอผ่อนผันการชำระเงินค่าจดทะเบียนรายวิชา ภาค 2/2561

นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ที่มีความต้องการขอผ่อนผันการชำระเงินค่าจดทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2561 (กำหนดจดทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมฯ ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561) ให้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเรียน
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 9 พฤศจิกายน 2561 ที่งานบริการวิชาการและการนักศึกษา ชั้น 4 คณะพาณิชย์ฯ รังสิต หรือห้องโครงการ 5 ปี ห้อง F-310 ตึกเอนกประสงค์ 2 (ริมน้ำ) ท่าพระจันทร์

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอผ่อนผัน

1. คำร้องทั่วไป (พร้อมระบุเหตุผลและความจำเป็นให้ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณา)
2. สำเนาผลการเรียน (Transcript)
3. สำเนาบัตรนักศึกษา

ทั้งนี้ เอกสารคำร้องขอผ่อนผันฯ
จะต้องเสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนามให้เรียบร้อย ก่อนยื่นส่งภายในเวลาที่กำหนด