นักศึกษา IBMP ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน AEON Open Innovation Contest 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน AEON Open Innovation Contest จัดโดยความร่วมมือของ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน, NTT Data Institute of Management Consulting และ HUBBA Thailand ที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาร่วมประชันไอเดียทางด้าน Fintech  โดยมีทีมที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด 11 ทีม และได้ร่วมแข่งขัน Pitching ในรอบสุดท้ายทั้งหมด 3 ทีม ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

สมาชิกทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้แก่
1. นายสุกฤษฎิ์ บุญญกร     นักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สาขาการบริหารการเงิน
2. นายสิทธิณัฐ วงษ์ศุทธิภากร     นักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สาขาการบริหารการเงิน
3. นางสาวชนัญญา สว่างคง     นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ