เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี (IBMP)  ไปศึกษาดูงานในรายวิชา กธ.202 การจัดการองค์กร ณ บริษัท โทเทิ่ล  แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคารจัตุรัสจามจุรี เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และรับฟังการบรรยายในด้านการบริหารองค์กรที่นำไปสู่การสร้างองค์กรอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานสร้างสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน ภายใต้การนำของ
อาจารย์ ดร. ศิริลักษณ์  เมฆสังข์