ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (IBMP) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงานบริการชุมชนในระดับมหาวิทยาลัย (Service Learning) ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้อง208 ชั้น2 อาคารบรรยายรวม1(บร.1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ในการประกวดครั้งนี้มีโครงงานทั้งหมด 17 โครงงาน จาก 10 คณะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งแต่ละคณะมีรายวิชาของตนเองที่ทำงานบริการสังคมที่แตกต่างกันแต่มีจุดประสงค์ร่วมกัน คือ ต้องการร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาและบริหารให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เเละยั่งยืนมากขึ้น

สำหรับผลงานที่นักศึกษาส่งเข้าประกวดคือ “โครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฉัตรหลวง(ณิชกร)”

สมาชิกกลุ่มคือ
1. นายพิทยุตม์ บุญอำนาจเดช สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
2. นายคชาพล เอกโรจน์รัตน์ สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
3. นายกานต์ ปัญญวรรณศิริ สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
4. นายวิชรัตน์ เปาอินทร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ
5. นางสาวพัชรณสุรางค์ นามวงศ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ
6. นางสาววรกมล ภู่นาค สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ
7. นางสาวณัฏฐา มานะชัยมงคล สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ
8. นางสาวณิชกานต์ มหากิจถิรเดช สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ
9. นางสาวไอริสสญ์ เจนอารีวงศ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ