ยื่นใบสมัครและส่งหลักฐานประกอบการผ่อนผันการเณฑ์ทหาร
ดาวน์โหลดคำร้องทาง sa.tu.ac.th พร้อมส่งหลักฐานประกอบ
ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 - วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562


>>> ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2562.pdf