ขอแสดงความยินดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร เรืองวานิช
ผู้อำนวยการหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ

ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภททุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562