ขอเปลี่ยนแปลงประกาศการขอยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ (EG)
สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร 2556 และ 2561


ด้วยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ (EG)  สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร 2556  และ  2561  เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  นั้น

ในการนี้  คณะศิลปศาสตร์  ขอส่งประกาศหลักเกณฑ์การขอยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ (EG)  สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร 2556  และ 2561  (ฉบับปรับปรุง)  ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สำหรับนักศึกษาหลักสูตร พ.ศ.2556 

สำหรับนักศึกษาหลักสูตร พ.ศ.2561