โปรดตรวจสอบคะแนน --->   Mid_BI421_2301_1-62.pdf 
                              --->  Mid_BI421_3201_1-62.pdf 

แจ้งเพื่อน ๆ ให้ทราบด้วยค่า