แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ/ สละสิทธิ์ ในระดับปริญญาโท ได้ตั้งแต่วันที่ 2-5 พ.ย. 62
ที่ลิ้งค์ 
>>> https://docs.google.com/a/tbs.tu.ac.th/forms/d/1kHxuEXhq5NV1qWVfjQvLms4FcUkKB-IyGxFuryskuF0/edit?usp=drive_web
**นักศึกษาที่กรอกข้อมูลคะแนนภาษาอังกฤษลงใน Google form จะต้องยื่นผลคะแนนตัวจริงกับทางหลักสูตรฯ มาพร้อมกับใบแจ้งความจำนงขึ้นต่อโทด้วย มิเช่นนั้นจะถือว่ายังไม่ได้ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


แจ้งความประสงค์สอบ SMART-II รอบฟรี (สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของหลักสูตรฯเท่านั้น) ได้ตั้งแต่วันที่ 1-6 พ.ย. 62
ที่ลิ้งค์
>>> https://docs.google.com/forms/d/14X2KY7F0_Z2T_iaMP5A60oL6286FKDnLl6oNviB8i-8/edit

รายละเอียดการสอบ SMART-II 
*เกรดเฉลี่ยที่ใช้คำนวณในลงชื่อสอบ SMART-II คือ ถึงภาค 2/2561
>>> การสอบ SMART II กรณีเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 3.00.pdf 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการแจ้งความจำนง
>>> กำหนดการแจ้งความจำนงนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 2-62.pdf 

สรุปไทม์ไลน์
2-5 พ.ย. 62 แจ้งความจำนงทาง Google form
6 พ.ย. 62 ตรวจสอบข้อมูล, แก้ไขข้อมูล
2-8 พ.ย. 62 ส่งเอกสารขึ้นโทที่ห้องหลักสูตรฯ

การเตรียมเอกสาร
 >>> การเตรียมเอกสารแจ้งต่อโท 2561.pdf 
*ใบ transcript สามารถปริ๊นท์จากเว็บ reg ได้ เซ็นสำเนาถูกต้องให้ครบทุกหน้า