ด้วยหน่วยอาคารสถานที่ แจ้งขอย้ายห้องเรียน  จาก 308  เป็น ห้อง 309 
เฉพาะวันที่ 16 มี.ค. 63 เวลา 9.00-12.00 น.

แจ้งเพื่อน ๆให้ทราบด้วยค่า