โปรดตรวจสอบคะแนน
---->  Mid_BI203_5401_2-62.pdf 
---->  Mid_BI203_5402_2-62 update.pdf 
แจ้งเพื่อน ๆให้ทราบด้วยค่า