เอกสารขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ค่าจองห้องพัก หรือคืนเงินค่าบัตรโดยสารเต็มจำนวน (ฉบับภาษาอังกฤษ) สำหรับบัณฑิตที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จากการเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

Request document to be eligible for full refund and/or exemption of relevant fees for Thammasat gradutes class of 2018.
.
Download file: shorturl.at/inwJL


.