นักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ที่มีความต้องการขอผ่อนผันการชำระเงินค่าจดทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2563 (กำหนดจดทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมฯ ระหว่างวันที่ 23 – 27 มิถุนายน 2563) ให้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเรียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563  สามารถยื่นเอกสารผ่านทางอีเมล์ supaporn.t@tbs.tu.ac.th 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอผ่อนผัน
1. คำร้องทั่วไป (พร้อมระบุเหตุผลและความจำเป็นให้ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณา)  ดาวน์โหลดได้ที่  https://www.tbs.tu.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/Form.pdf
2. สำเนาผลการเรียน (Transcript)
3. สำเนาบัตรนักศึกษา

ทั้งนี้ เอกสารคำร้องขอผ่อนผันฯ ให้ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านทาง E-Mail หรือ Line ก่อนยื่นส่งภายในเวลาที่กำหนด