รองศาสตราจารย์พิภพ อุดร คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา และ อาจารย์ ดร.อรุณี ตันวิสุทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นำนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โทฯ ชั้นปี 3 ที่จดทะเบียนในรายวิชา TU100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ไปร่วมพิธีส่งมอบโครงการ "ออมสิน-ธรรมศาสตร์ โมเดล" ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560