About Us Menu

ในปี 2020 Business School ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีอายุครบ 82  ปี นับเป็นการเดินทางที่ยาวนานในการพิสูจน์คุณภาพของการเรียนการสอนด้านบริหาร ธุรกิจ ด้วยวิสัยทัศน์ของการมุ่งไปสู่การเป็น “ต้นแบบของสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านบริหารธุรกิจที่ดีที่สุดของประเทศไทย” (Thailand’s Best Business School Model)

ปัจจุบัน Thammasat  Business School  เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอกในหลากหลายสาขาวิชาที่ ตอบสนองพัฒนาการของประเทศ Thammsast Business School  เป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาอันเป็นต้นแบบของสถาบันการศึกษาด้าน บริหารธุรกิจในประเทศไทย ดังนี้

-ปี 1982 เปิดโครงการพัฒนาผู้บริหาร (Executive Development Program – Mini MBA) เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
-ปี 1985 เปิดโครงการ Executive MBA เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
-ปี 1988 เปิดโครงการ MIM ซึ่งเป็น International Program ทางการตลาดแห่งแรกของประเทศไทย
-ปี 1992 เปิดโครงการปริญญาตรี International Program เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
-ปี 2006 เปิดโครงการบูรณาการปริญญาตรี-โท หลักสูตร 5 ปี เป็นแห่งแรกของประเทศไทย