Menu

หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและมหาบัณฑิต (บูรณาการ) และหลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (บูรณาการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเป็นนวัตกรรมอุดมศึกษา 5 ปี ตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจหลักสูตรแรกในประเทศไทย

หลักสูตร 5 ปี ตรี-โท ถือเป็นการพลิกรูปแบบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจในระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้รอบและรู้สึกตลอดจนมีจิตสำนึกรับผิดชอบในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อออกไปรับใช้สังคม

โครงสร้างทั้งสองหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานการอุดม ศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และหลักสูตรด้านบัญชีเป็นไปตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับนักบัญชีมืออาชีพ (International Education Standards for Professional Accountants) ที่กำหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (International Federation of Accountants)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบเนื้อหาและกระบวนการการเรียนการสอนใหม่ทั้งหมดโดยการนำองค์ความรู้ที่สำคัญทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาประสมประสานกันและใช้กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) และการตัดสินใจของผู้บริหาร (Managerial Decision-Making) เป็นตัวตั้งแทนการใช้ “ศาสตร์” แต่ละด้านเป็นตัวตั้ง

เนื้อหาและวิธีการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม่นี้มุ่งเน้นการประสมประสานความรู้จากศาสตราจารย์แขนงต่างๆ เพื่อมาใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในทางธุรกิจ ผ่านการศึกษาในชั้นเรียนการศึกษาอิสระ การฝึกงานและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องลงมือปฏิบัติและมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในกิจกรรมจริงทางธุรกิจ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ธุรกิจพึงมีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน

การศึกษาในระดับปริญญาตรีมุ่งเน้นให้นักศึกษารู้รอบให้นักศึกษาเห็นภาพกว้างและเข้าใจการเชื่อมโยงกันของหน้าที่งานต่างๆทางธุรกิจแบบบูรณาการ ปลูกฝังจริยธรรมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและปิดท้ายด้วยการฝึกงานและการจัดทำโครงการอิสระด้านนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจภาระความรับผิดชอบในโลกของการทำงานจริงก่อนเข้าสู่หลักสูตรปริญญาโท
ในระดับปริญญาตรีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ 2 สาขา ดังนี้
• การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
• การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ

หลักสูตรในระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตรที่เจาะลึกในสาขาวิชาที่นักศึกษาสนใจโดยมุ่งเตรียมความพร้อมในการไปเป็นผู้บริหารระดับกลางเพื่อรับผิดชอบในด้านบัญชีหรือบริหารธุรกิจโดยเปิด 2 สาขาวิชาดังนี้
• การบัญชีและการบริหารการเงิน

• การบริหารการตลาด

หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจจะทำการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรเป็นเวลา 5 ปี โดยจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ตลอดหลักสูตร

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญา 2 ระดับ คือ ได้รับปริญญาตรีเมื่อศึกษาครบตามหลักสูตร 3.5 ปี และได้รับปริญญาโทเมื่อศึกษาต่อเนื่องอีก 1.5 ปี จนครบถ้วนตามหลักสูตร ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถที่จะเลือกสำเร็จการศึกษาเฉพาะระดับปริญญาตรีและออกไปทำงานหลังจากผ่านโครงการฝึกงานตามหลักสูตรโดยไม่ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทก็ได้

ทั้งนี้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บูรณาการ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณาการ) ที่ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกสำหรับในกรณีที่นักศึกษาได้รับค่าเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 และประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาโทจะต้องสอบผ่านการคัดเลือกข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนด