การเรียนรู้แบบบูรณาการ ใช้กระบวนการหรือ สถานการณ์ทางธุรกิจเป็นตัวตั้ง แล้วประสมประสานองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อใช้ ในการทำความเข้าใจ และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับโลกธุรกิจจริง ที่มักต้องใช้ความรู้หลายด้านรวมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใจความรู้ในเรื่องที่เรียนได้อย่างแท้จริง และสามารถนำความรู้ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้อย่างเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น (อ่านความคิดเห็น เพิ่มเติมของนักธุรกิจกลุ่มต่างๆ ได้ในทัศนะต่อหลักสูตรควบ 5 ปี ตรี-โท)
หลักสูตรให้ความสำคัญกับปรัชญาของการใช้ความรู้คู่ คุณธรรมในการรับใช้ชาติ และประชาชน ดังนั้น นักศึกษาจะได้ศึกษาวิชาต่างๆ ที่สะท้อนปรัชญาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นวิชา ธุรกิจกับสังคมและชุมชน ธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง หรือโครงการรณรงค์ทางการบัญชี/ธุรกิจ เพื่อสังคมและประเทศชาติ เป็นต้น ยังไม่รวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบต่างๆที่ช่วยตอกย้ำปรัชญาดังกล่าว ตลอดระยะเวลาของการเรียน
เรียนจบตลอดทั้งหลักสูตร จะได้รับปริญญา 2 ฉบับ คือ ได้รับปริญญาตรี เมื่อเรียนจบในช่วงแรกประมาณ 3.5 ปี และได้รับปริญญาโท เมื่อเรียนจบในช่วงหลัง อีกประมาณ 1.5 ปี
มี 2 หลักสูตร คือ
ด้านการบัญชี เมื่อ เรียนจบนักศึกษาจะได้รับบัญชีบัณฑิต และบัญชีมหาบัณฑิต ซึ่งมีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่า หลักสูตรบัญชีในมาตรฐาน ระดับนานาชาติ โดยสามารถประกอบอาชีพ ด้านการบัญชีได้ตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติ การบัญชี พ.ศ. 2543 รวมทั้งสามารถ สมัครสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ 
ด้านบริหารธุรกิจ เมื่อ เรียนจบนักศึกษาจะได้รับบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ แบบบูรณาการ) ซึ่งมีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่าหลักสูตรบริหารธุรกิจในมาตรฐาน ระดับนานาชาติ ส่วนเมื่อเรียนจบในระดับปริญญาโทนักศึกษาจะได้รับปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science: MS) ในสาขาวิชาที่เลือกเรียนได้ จาก 3 สาขาวิชา คือ การเงิน (MS in Finance) การตลาด (MS in Marketing) และโลจิสติกส์ (MS in Logistics) ซึ่งบ่งบอกถึงการเรียนลึกระดับปริญญาโท ในด้านบริหารธุรกิจที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
MBA เป็นปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจที่มุ่งการเรียนรู้ในแนวกว้างให้ครอบคลุม ในหลากหลายหน้าที่งานทางธุรกิจโดยมักไม่เจาะลึกในด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งเหมาะสำหรับ ผู้ที่ไม่เคยศึกษาด้านบริหารธุรกิจมาก่อน หรือผู้ที่ต้องการต่อยอดความรู้ด้านบริหารธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในการทำงาน อย่างไรก็ตามหลักสูตร MBA มักออกแบบมาสำหรับผู้เรียน ที่มีประสบการณ์ทำงานมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว เพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน และการเรียนรู้ร่วมกันในระหว่างการเรียน โดยที่ผู้เรียนมักมีเป้าหมายมุ่งไปสู่ตำแหน่ง ผู้บริหารทั่วไป
สำหรับ MS เป็นปริญญาโทที่เจาะลึกเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง โดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ที่ต้องการทำหน้าที่รับผิดชอบ และบริหารงาน เฉพาะด้าน เช่น ด้านการเงิน หรือ ด้านการตลาด เป็นต้น ซึ่งการเรียนลึกเฉพาะด้าน จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในด้านที่เรียน และมุ่งไปสู่ความเป็น ผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆได้อย่างประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เรียนมีความรู้ ในด้านบริหารธุรกิจในภาพรวมมาแล้ว หลักสูตร MS ออกแบบมาสำหรับการเรียนอย่าง ต่อเนื่องจากในระดับปริญญาตรี โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงานมาก่อน และทำให้เมื่อนักศึกษาเรียนจบแล้วสามารถมุ่งมั่นในการทำงานได้โดยไม่ ต้องกลับมา เรียนต่อเพื่อยกระดับวิทยฐานะในระหว่างทางอีก