Menu


>>> คู่มือการใช้งาน TU GREATS APP สำหรับทำการเพิกถอนรายวิชา (W) (ล่าสุด)

>>> เกณฑ์การขอย้ายหลักสูตร/สาขาวิชาเอก และการศึกษาวิชาเอกคู่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป (ล่าสุด)

>>> ขั้นตอนและการดำเนินการเพื่อขอยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ (EG)

>>> การเข้าดูผังสอบกลางภาค และปลายภาค

>>> ตัวอย่างการขอจดทะเบียนเรียนข้ามศูนย์

>>> ขอเปลี่ยนแปลงประกาศการขอยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ (EG) สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร 2556 และ 2561 (ล่าสุด!!)

>>> รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัย (ล่าสุด)

>>> ไม่อนุญาตให้ นศ. IBMP ลงทะเบียนวิชา TU100 ศูนย์รังสิต

>>> ขอความร่วมมือนักศึกษาปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2547

>>> ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมของคณะฯ จากงบประมาณกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 2558

>>> มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือมิให้นักศึกษาไปสถานบันเทิงที่ผิดกฎหมายและการไปใช้บริการร้านจำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด

>>> ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการปกติแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2555

>>> เกณฑ์การมอบประกาศเกียรติคุณให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ

>>> ประกาศเงื่อนไขการลาพักระดับปริญญตรี

>>> เกณฑ์การย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรหรือภาค/ สาขาวิชาต่างๆ ของคณะพาณิชย์ มธ. เริ่มใช้ตั้งแต่ภาค 1/56 เป็นต้นไป

>>> ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์การย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรหรือภาค/สาขาวิชาต่างๆ ของคณะพาณิชย์

>>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

>>> ประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และสมรรถนะ GREATS พ.ศ.2561

 

​>>> Link ฐานข้อมูลสำหรับ IS/Thesis

>>> เกณฑ์การศึกษาต่อระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00