ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์การย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรหรือภาค/สาขาวิชาต่างๆ ของคณะพาณิชย์ฯ

 

ตารางเปรียบเทียบการย้ายสาขา

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ เปลี่ยนชื่อเป็น สาขาวิชาการบริหารองค์การและการประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์