ประกาศสถานการณ์ COVID19


ตามที่มีแถลงการณ์พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนมากในจังหวัดสมุทรสาคร และมีการประกาศล็อคดาวน์ จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563  ถึง 3 มกราคม 2564

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือให้คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของคณะพาณิชย์ฯ ปฏิบัติดังนี้
ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งผู้ที่เดินทางไปจังหวัดสมุทรสาครในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่  6 ธันวาคม 2563 ให้รายงานตัวที่คณะฯ

- นักศึกษา รายงานตัวที่งานบริการวิชาการและการนักศึกษา academicaffairs@tbs.tu.ac.th โทร. 02-6965730-31 หรือหลักสูตร/โครงการที่ตนเองศึกษาอยู่

>> หลักสูตร 5 ปี โทร. 02-6132187
>> BBA โทร. 02-6132208
>> ระดับบัณฑิตศึกษา โทร. 02-6132263

          กรอกข้อมูลรายงานตัวที่ Link: https://forms.gle/5YsUBnWkLDQE2Uid9

       
       และเข้าไปในแบบรายงานการเฝ้าระวังและแบบติดตามอาการประจำวัน 

- คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้รายงานตัวที่หน่วยบริหารทรัพยากรมนุษย์ hr@tbs.tu.ac.th โทร. 02-6965737(ศูนย์รังสิต) 02-6132195 (ท่าพระจันทร์)


ขอความร่วมมือ คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือหรือเจลแอลกอฮอลล์บ่อยๆ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชน รักษาระยะห่างในที่สาธารณะ  และดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

หากพบอาการที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้พบแพทย์เพื่อรับการตรวจและรายงานที่คณะฯเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน
#ThammasatBusinessSchool #TripleCrown #TBSTU #Covid19 #TogetherBeStrong