คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือจากนักศึกษา ในการตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นแนวทางร่วมกับทีมสถาปนิกในการปรับปรุงตึกคณะฯ  ตาม QR code ด้านล่าง และเสนอความเห็นเพิ่มได้ที่อีเมล info.tbsproject@gmail.com ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564