ขั้นตอนการยกเว้นวิชา EG ภาค 2/64 (1 ก.ย.64 - 31 ธ​.ค.64)


ส่งเอกสารขอยกเว้น EG ได้ที่ https://forms.gle/YJ1dAuYQNHthyEcm8 ประกอบด้วย

1. แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป กรอกรายละเอียดเรียบร้อย
 
***อนุโลมไม่ต้องมีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา (เฉพาะกรณีพิเศษ ภาค 2/2564)***
>>เอกสารแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป<<

---ตัวอย่างการเขียนเอกสารยื่นขอยกเว้น 


2. ใบแสดงผลการเรียนปัจจุบัน จาก Web Reg TU รับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ นศ.ต้องสอบผ่าน มธ.105 แล้ว

3. ผลคะแนนที่ใช้ในการขอยกเว้น (อายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่น) 
ใช้สำเนาจากเอกสารฉบับจริง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง อนุโลมไม่ต้องนำฉบับจริงให้หลักสูตรฯ (เฉพาะกรณีพิเศษ ภาค 2/2564)

    - สำหรับนักศึกษารุ่นหลักสูตรพ.ศ. 2561 (รหัส 61 เป็นต้นไป)

      ขั้นตอนการ ACC (EG) ภาควิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร พ.ศ.2561 

    - สำหรับนักศึกษารุ่นหลักสูตรพ.ศ. 2556 (รหัส 56-60)

      ขั้นตอนการ ACC (EG) ภาควิชาอังกฤษ หลักสูตร พ.ศ.2556 

 

ระยะเวลาที่ยื่นขอยกเว้น

การบันทึกผล ACC

1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม

ภาคฤดูร้อน

1 เมษายน - 15 พฤษภาคม

ภาค 1

1 กันยายน - 15 ตุลาคม

ภาค 2